symfony/symfony Security Advisories for v2.8.18 (19)