symfony/symfony Security Advisories for v3.2.12 (21)