symfony/symfony Security Advisories for v2.3.5 (21)