symfony/symfony Security Advisories for v2.7.39 (13)