symfony/symfony Security Advisories for v6.1.12 (2)