symfony/symfony Security Advisories for v5.0.0-RC1 (9)