symfony/symfony Security Advisories for v3.4.0-RC1 (21)