symfony/symfony Security Advisories for v4.0.0 (21)