symfony/symfony Security Advisories for v6.0.0-BETA1 (4)