symfony/symfony Security Advisories for v6.0.1 (4)