symfony/symfony Security Advisories for v6.1.0 (4)