symfony/symfony Security Advisories for v2.4.2 (20)