symfony/symfony Security Advisories for v5.2.0 (6)