symfony/symfony Security Advisories for v5.1.10 (5)