symfony/symfony Security Advisories for v2.8.43 (11)