symfony/symfony Security Advisories for v6.0.0 (4)