symfony/symfony Security Advisories for v5.1.0 (6)