symfony/symfony Security Advisories for v4.0.12 (16)