symfony/symfony Security Advisories for v2.4.1 (20)