symfony/symfony Security Advisories for v3.3.9 (20)