symfony/symfony Security Advisories for v2.8.11 (20)