symfony/symfony Security Advisories for v5.3.6 (6)