symfony/symfony Security Advisories for v4.4.0-BETA2 (9)