symfony/symfony Security Advisories for v3.3.4 (21)