symfony/symfony Security Advisories for v6.0.18 (4)