symfony/symfony Security Advisories for v3.4.40 (4)