symfony/symfony Security Advisories for v3.4.44 (4)