symfony/symfony Security Advisories for v2.7.5 (22)