symfony/symfony Security Advisories for v5.4.12 (4)