symfony/symfony Security Advisories for v4.4.5 (8)