symfony/symfony Security Advisories for v4.0.0-RC2 (21)