symfony/symfony Security Advisories for 2.6.x-dev (10)