symfony/symfony Security Advisories for 2.8.x-dev (4)