symfony/symfony Security Advisories for v4.2.0-RC1 (17)