symfony/symfony Security Advisories for v6.2.8 (2)