symfony/symfony Security Advisories for 3.0.x-dev (23)