symfony/symfony Security Advisories for v6.0.5 (4)