symfony/symfony Security Advisories for v2.8.38 (19)