symfony/symfony Security Advisories for v2.7.22 (14)