symfony/symfony Security Advisories for v6.0.6 (4)