symfony/symfony Security Advisories for v6.2.7 (2)