symfony/symfony Security Advisories for v6.2.2 (4)