symfony/symfony Security Advisories for v5.4.23 (2)