symfony/symfony Security Advisories for v6.0.19 (4)