symfony/symfony Security Advisories for 2.7.x-dev (5)