symfony/symfony Security Advisories for v2.6.8 (13)