symfony/symfony Security Advisories for v2.4.0-RC1 (20)