symfony/symfony Security Advisories for v2.0.10 (22)