symfony/symfony Security Advisories for v5.4.16 (4)