symfony/symfony Security Advisories for v5.1.11 (1)